hinhbia.jpg (87020 bytes)

Hồn Quê 49

Tình Đã Rơi Trên Đỉnh Tàn Phai

tranh Hoàng Vi Kha