HQ logo - designed by HoangViKha

 
 
"Đoái thương muôn dặm tử phần,
Hồn Quê theo ngọn mây Tần xa xa !!!"

              Nguyễn Du

 

(Hai cây trúc có ngọn vắt ngang làm thành chữ "H". Mặt trăng và chiếc thuyền ghép thành chữ "Q", hai chữ HQ là viết tắt của Hồn Quê)