Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

 

mevietnam.jpg (19467 bytes)

 

Hồn Quê sẽ dành riêng trang này như tấm lòng hiếu thảo đơn sơ kính dâng đến đấng bậc sinh thành.