1.  Máy computer của bạn phải là Pentium, 200 MHz, 64 MB RAM hoạc nhanh hơn.

2.  Nếu bạn có cable modem hoạc nhanh hơn thì bạn nhấn vào bài mà có .htm để xem (56 K modem xem cũng được nhưng chờ hơi lâu), chẳng hạn BenKiaNoiNho.htm. Để xem .htm thì bạn phải download một số plug-ins trước (chỉ một lần thôi rồi lần sau bạn xem lại, bạn không cần phải download nữa) vào trong computer của bạn mới xem được.

3.  Nếu bạn có PC thì bạn có thể download những bài .zip (sau đó unzip ra .exe) hoạc .exe xuống computer của bạn rồi mở ra xem, không cần phải plug-ins, không cần phải vào internet, bạn có thể mở ra xem lúc nào cũng được.