Biển Đêm

Lê Việt Điểu

Tuyển tập 17 truyện ngắn.  
Gía bán $10.  
Địa chỉ liên lạc:


Le Viet Dieu
616 Gamma Ct # A
Campbell, CA 95008
USA
Email: levietdieu@yahoo.com