Hóa Ra Lần Cuối Em Buồn Nghỉ Chơi

Thơ : Nguyễn Nam An

Thay lời tựa : An Phú Vang

Thay lời bạt : Trần Hoài Thư - Dương Nổ

Bìa : Tranh họa sĩ  Hồ Thành Ðức

Phụ bản màu : Tranh họa sĩ  Quỳnh Hương

Sách dầy 265 trang

Quyên Books xuất bản  

Liên lạc : anphuvang@yahoo.com