Sach_BachCuc.jpg (161831 bytes)

 
Một Ngày Rồi Cũng Qua
thơ Bạch Cúc
Bìa: tranh Ðinh Trường Chinh
Phụ bản: Ðinh Trường Chinh
nhạc Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thương Duy


Địa chỉ liên lạc:

BachCuc@HonQue.net