tác giả: Bích Huyền, với lời giới thiệu của : Quỳnh Lưu.  Do luật sư Trần Thị Quỳnh Diễm chuyễn sang anh ngữ .In trên giấy quí đẹp . Trình bày mới lạ, hấp dẫn. Là một tập hồi ký song ngữ . Ấn Phí: $ 15 US (Ngoài Hoa Kỳ cộng thêm cước phí)

 

Địa chỉ liên lạc:

Bích Huyền

Email: bichhuyen36@hotmail.com

 

giới thiệu: