Mưa Trên Bến Vắng

Truyện dài của Cao Xuân Lư

Tranh b́a và chân dung tác giả do Trường Đinh thực hiện

Dày 203 trang , giá 12 US 

Liên  lạc : Làng Văn

P.O. Box 218 , Station “U”

Toronto , Ont , M8Z 5P1

CANADA

email : tapchilangvan@yahoo.com