Sau Mùa Bão Biển

Truyện dài của Cao Xuân Lý - Tranh bìa của Trường Đinh
Làng Văn xuất bản 2001
218 trang, giá 12 mỹ kim


Địa chỉ liên lạc:

Làng Văn
P.O. Box 218 Station "U"
Toronto, Ontario M8Z 5P1
Canada

Tel: (905) 6078010
Website: http://www.tapchilangvan.com
E-mail: langvan@home.com