Một Chỗ Về

thơ Đức Phổ


Bìa, phụ bản Nguyễn Trọng Khôi
Phổ nhạc Tống Hữu Hạnh
Trình bày Anh Khoa & Sao Khuê
Sông Thu, USA xuất bản, 2000
140 trang, US $10


Địa chỉ liên lạc:

ĐỨC PHỔÂ
6945 Doncaster Rd.
Jonesboro,  GA 30236 USA
email:  ducpho@juno.com
tel: (770)636-0467