Kho'i So'ng Tre^n So^ng


Khói Sóng Trên Sông

Nguyễn Văn Sâm


Xin liên lạc Nguyễn Văn Sâm

Nguyen Van Sam
3939 Delaware Street
Port Arthur, Tx, 77642
USA
email: SamNguyen2@aol.com
(Giá sách 14 US dollars)