Ta.p Chi' Pha'p A^m


Pháp Âm

Phổ Biến Giáo Lý Căn Bản của Đạo Phật
Chủ Trương và Thực hiện: Nguyên Khôi


Muốn đặt mua Tạp Chí Pháp Âm xin liên lạc về Pháp Âm. Tùy hỉ đóng góp hay trợ duyên, sách sẽ được chuyển đến tận nhà.

PHÁP ÂM MAGAZINE
P.O. Box 541473
Grand Prairie, TX. 75054-1473 USA
tel / fax: (972) 698 7197
email: PhapAm@aol.com