Biên Hùng Liệt Sử
Thái Thụy Vy

          

LTS: Biên Hùng Liệt Sử là cuốn Biên Khảo thứ hai cuả Thái Thụy Vy, ông đã phản ảnh một cách trung thực một phần của chiều dài lịch sử thời Việt Nam Cộng Hòa, những bí ẩn mà chúng ta không tìm thấy nơi các sử sách khác nhờ sự ông đãï tiếp cận với các nhơân vật ít nhiều liên hệ đến lịch sư,û đã từng sanh trưởng tại Biên Hòa. Đây có thể gọi là một cuốn biên khảo, mà cũng có thể gọi la øcuốn sách lịch sử với phần Địa lý phong thủyviết rất công phu. Sách dày 100 trang , bìa do Họa Sĩ Vi Vi Hùng Kiệt vẽ, phần Hình ảnh, Bản đồ vớiø Phụ lục có rất nhiều mới lạ, điều mà độïc giả mong mỏi ởû một quyển biên khảo co ùgiá trị. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều sách viết về quê hương dấu yêu và sâu đậm như vậy.

Xin Liên Lạc:

DO KHOA LUAT
1966E. Stephens DR. 
TEMPE, AZ. 85283 
Phone (480)-755-2425 
EMAIL ADDRESS: thaithuyvy@hotmail.com

Mục lục:

 1. Lời tựa……...................………………….……….Trang 03
 2.  Lịch sử Biên Hòa……...................……..………..Trang 11
 3. Phong thủy địa lý(géomancy)................................Trang 14
  1. Long……………….........................................Trang 15
  2. Lân...................................................................Trang 16
  3. Qui...................................................................Trang 18
  4. Phụng...............................................................Trang 19
 4. Nhơân sự....................................................................Trang 21
  1. Trần Nguơn Phiêu...........................................Trang 21
  2. Châu Kim Nhân...............................................Trang 21
  3. Nguyễn Ngọc Huy...........................................Trang 22
  4. Trần Văn Linh.................................................Trang 33
  5. Bình Nguyên Lộc............................................Trang 33
  6. Nguyễn Tất Nhiên...........................................Trang 35
  7.  Lý Văn Sâm....................................................Trang 40
  8. Đỗ Cao Trí.......................................................Trang 40
  9. Huỳnh Tấn Phát...............................................Trang 44
  10. Huỳnh Khánh...................................................Trang 44
  11. Huỳnh Văn Nghệ.............................................Trang 44
  12. Hồ Văn Bữu.....................................................Trang 49
  13. Lý Quang Diệu.................................................Trang 49
  14. Martine Bokassa..............................................Trang 50
  15. Việt Ấn.............................................................Trang 50
 5. Địa lý (géography) và Các đặc sản Biên Hòa.......Trang 50
 6. Kết luận....................................................................Trang 61
 7. Phụ lục: Huỳnh Sanh, Duy Lam, Trần Văn Linh....Trang 62
 8. Hình ảnh...................................................................Trang 78
 9. Bản đồ......................................................................Trang 98
 10. Mục lục....................................................................Trang100