000Bia.jpg (16232 bytes)

 
với các nhạc sĩ
Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Nguyễn Văn Tý
Nguyễn Văn Thương
Tô Vũ
Phan Huỳnh Điểu
 
 

00GioiThieu.jpg (11564 bytes)
01ThuQuyenRu_ThuPhuong.jpg (10810 bytes)
02GuiGioChoMayNganBay_TanMinh.jpg (9643 bytes)
Giới Thiệu
 
 
Real Player
wmv
 
Thu Quyến Rủ
Thu Phương
nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Real Player
wmv
 
Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Tân Minh
nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Real Player
wmv
 
03TaAoXanh_CamVan.jpg (9501 bytes)
04TinhNgheSi_ThuyDung.jpg (9392 bytes)
05GuiNguoiEmGaiMienNam_NgocBao.jpg (12821 bytes)
Tà Áo Xanh
Cẩm Vân
nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Real Player
wmv
 
Tình Nghệ Sĩ
Thùy Dung
nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Real Player
wmv
 
Gửi Người Em Gái Miền Nam - Ngọc Bảo
nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Real Player
wmv
 
06LaDoMuonChieu_ThuPhuong.jpg (12230 bytes)
07DuAm_MyHanh.jpg (11509 bytes)
08DemDong_CamVan.jpg (21710 bytes)
Lá Đổ Muôn Chiều - Thu Phương
nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Real Player
wmv
 
Dư Âm
Mỹ Hạnh
 
nhạc Nguyễn Văn Tý
Real Player
wmv
 
Đêm Đông
Cẩm Vân
 
nhạc Nguyễn Văn Thương
Real Player
wmv
 
09BinhTriThienKhoiLua_QuangTho.jpg (11264 bytes)
10EmDenThamAnhMotChieuMua_MyHanh.jpg (11803 bytes)
11NhungAnhSaoDem_QuangLy.jpg (8889 bytes)
Bình Trị Thiên Khói Lửa
Quang Thọ
nhạc Nguyễn Văn Thương
Real Player
wmv
Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa - Mỹ Hạnh
nhạc Tô Vũ
Real Player
wmv
Những Ánh Sao Đêm
Quang Lý
nhạc Phan Huỳnh Điểu
Real Player
wmv
12ThuyenVaBien_QuangLy.jpg (8944 bytes)
 
13CuocDoiVanDepSao_CamVan.jpg (13998 bytes)
Thuyền Và Biển
Quang Lý
nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh
Real Player
wmv
Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao
Cẩm Vân & Phan Huỳnh Điểu
nhạc Phanh Huỳnh Điểu
Real Player
wmv

Nếu không xem được wmv thì bạn phải có Window Media Player, và muốn xem Real Player phải có Real Player installed vào trong computer. Có trở ngại gì xin liên lạc về honque@honque.net
 
(download Windows Media Player: WinXP    Win9xSeMe2000)
(download Real Player)