Trịnh Công Sơn

Như Một Lời Chia Tay

 


00GioiThieu.jpg (15031 bytes)
01HayYeuNhauDi_TopCa.jpg (15314 bytes)
02EmHayNguDi_MyLinh.jpg (10701 bytes)
Giới Thiệu
 
Real Player
wmv
 
Hãy Yêu Nhau Đi
Tốp Ca
Real Player
wmv
 
Em Hãy Ngủ Đi
Mỹ Linh
Real Player
wmv
 
03DemThayTaLaThacDo_MyLinh.jpg (16234 bytes)
04ChoDoiChutOn_MyTam.jpg (12112 bytes)
05BongBongOi_HongNhung.jpg (15782 bytes)
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ   -   Mỹ Linh
Real Player
wmv
 
Cho Đời Chút Ơn
Mỹ Tâm
Real Player
wmv
 
Bống Bồng Ơi
Hồng Nhung
Real Player
wmv
 
06PhoiPha_CamVan.jpg (10600 bytes)
07RuDoiDiNhe_ThanhLam.jpg (11380 bytes)
08UotMi_ThanhLam.jpg (14049 bytes)
Phôi Pha
Cẩm Vân
Real Player
wmv
 
Ru Đời Đi Nhé
Thanh Lam
Real Player
wmv
 
Ướt Mi
Thanh Lam
Real Player
wmv
 
09TienThoaiLuongNan_BaoPhuc.jpg (14630 bytes)
10MotCoiDiVe_HongNhung.jpg (10792 bytes)
11NguDiEm_HongNhung.jpg (9711 bytes)
Tiến Thoái Lưỡng Nan
Bảo Phúc
Real Player
wmv
Một Cõi Đi Về
Hồng Nhung
Real Player
wmv
Ngủ Đi Con
Hồng Nhung
Real Player
wmv
12DiemXua_TranThuHa.jpg (19516 bytes)
13LienKhucRu.jpg (15672 bytes)
14OTro_QuangMinhMyTam.jpg (12827 bytes)
Diễm Xưa
Trần Thu Hà
Real Player
wmv
Liên Khúc Ru
 
Real Player
wmv
Ở Trọ
Quang Minh - Mỹ Tâm
Real Player
wmv
15NhuMotLoiChiaTay_QuangMinh.jpg (15233 bytes) 16SongVeDau_CamVan.jpg (14577 bytes) 17EmDiBoMacConDuong_CamVan.jpg (10748 bytes)
Như Một Lời Chia Tay
Quang Minh
Real Player
wmv
Sóng Về Đâu
Cẩm Vân
Real Player
wmv
Em Đi Bỏ Mặc Con Đường   -   Cẩm Vân
Real Player
wmv
18VinhBietAnh.jpg (18984 bytes)
Vĩnh Biệt Anh...
Real Player
wmv

Nếu không xem được wmv thì bạn phải có Window Media Player, và muốn xem Real Player phải có Real Player installed vào trong computer. Có trở ngại gì xin liên lạc về honque@honque.net
 
(download Windows Media Player: WinXP    Win9xSeMe2000)
(download Real Player)