Còn Nỗi Ngậm Ngùi …


Tình đã hằn trên đỉnh đời nhau
Người vẫn xa xôi lòng vẫn sầu
Duyên quá trễ tràng duyên dứt đoạn
Thôi đành lỡ dở chuyện trăng sao

Nẻo về bóng đổ mưa chiều bay
Thân mềm thấm lạnh lệ nồng cay
Buồn ươm môi mắt buồn giăng kín
Tình thoắt rời xa giữa mộng ngày

Người đi kẻ ở xót đau chăng ?
Một chút hương xưa dẫm nát lòng
Dõi mắt trông về nơi thăm thẳm
Mây đùn ngàn phiến nhớ long đong

Thôi thế đành thôi giã biệt rồi
Một thời ước hẹn một thời vui
Đời vơi nửa cuộc hồn mù lối
Tình chỉ còn trong nỗi ngậm ngùi ...

(Tháng 11 năm 2004)


Từ Tú Trinh