Mây Bốn Phương Trời

 

(download)

 

nhạc Ngô Thụy Miên
Ngọc Hạnh trình bày