Ly Rượu Mừng (Phạm Ðình Chương) - Ban hợp ca Thanh Long

 

(download)