Trên Ðồi Xuân (Phạm Duy) - Thái Hiền

 

(download)