Xuân Nhớ Chiến Sĩ - nhạc Ngọc Bích - Khánh Ly

 

(download)