Lời Ngỏ Mùa Xuân

 

(download)

 

Lời Ngỏ Mùa Xuân
thơ Phạm Ngọc, nhạc Anh Việt Thanh (Paris)
CD "Tương Tư" QV2000
Vân Khánh trình bày