Duyên Xuân

 

(download)

 

Duyên Xuân
Nhạc và lời Quách Nam Dung
Vũ Quang Trung hòa âm
Tiếng hát Vân Đức