Mùa Xuân Chúng Mình

 

(download)

 

Mùa Xuân Chúng Mình
nhạc và lời Trần Thụy Minh
Hạnh Nguyên trình bày