Mùa Xuân Mưa Bay

 

(download)

 

Mùa Xuân Mưa Bay
ý thơ Tuệ Nga
nhạc Mạnh Bích
Ngô Lộc trình bày