Xuân Đất Khách

 

(download)

 

Xuân Đất Khách
thơ Trần Trung Đạo
nhạc Mai Đức Vinh
Ngọc Tâm trình bày