Ông Ðồ

 

(download)

 

Ông Ðồ  
thơ Vũ Ðình Liên
nhạc Võ Tá Hân
Khắc Dũng trình bày