Chiều - Hải Âu (thơ Hồ Dzễnh, nhạc Dương Thiệu Tước)

 

(download)