Em, Mùa Xuân (thơ Dương Kiền, nhạc Trần Thụy Minh) - Quỳnh Lan

 

(download)