SAU NĂM 2000


tác-giả tự dịch bài “The Year 2000” mà nguyên-tác tiếng
Anh đã được in trong tuyển-tập thơ "Outstanding Poets
of 1994" (Những Nhà Thơ Ưu-Tú trong Năm 1994)
do “The National Library of Poetry” (Thư-Viện Thi-Ca
Toàn-Quốc) xuất-bản tại Maryland, Hoa-Kỳ, năm 1994Sau năm hai ngàn, ta vẫn sống an-nhiên;
Loài súc-vật, loài côn-trùng cũng thế.
Cây cỏ mọc mầm, vi-trùng nhiễm thể;
Ðời vẫn thường, mưa+nắng như xưa nay.

Quả đất vẫn tròn, và chẳng ngừng quay;
Biển chẳng cạn, khí trời không đặc lại.
"Ngày tận-thế" chỉ hù ai dốt+dại;
Thế-giới, loài người: chẳng mất đi đâu!

Chiến-tranh vẫn còn, từ Á sang Âu,
Ðể thử-thách lòng hiếu-hòa nhân-loại.
Bệnh-tật, ngu, nghèo: vẫn còn tồn-tại;
Ích-kỷ, tham, tàn: chẳng sót chừa ai!

                            *
                          *  *
Tuy thế, bao giờ trong cảnh thương tai
Cũng vẫn có lương-tâm và thiện-chí:
Bậc tài+đức cứu dân qua vận bí
Cho yên+vui thịnh-vượng đến muôn nhà.

Ta còn có nhiều bước tiến thêm xa,
Còn thám-hiểm nhiều hành-tinh viễn+dị.
Ðã bước an-toàn vào tân-thế-kỷ
Ta cần tự mình quyết-định chính đời ta!


THE YEAR 2000

first published in the anthology “Outstanding Poets
of 1994” (National Library of Poetry, Maryland, 1994)


After the year two thousand, we will be still alive,
And so will other animals and worms.
There still will be vegetables and germs,
And mundane life as ever, rain or shine.
 
Not the earth to stop revolving will tend,
Neither the seas to dry, nor the air to condense;
Each day will be a new one, not the last hence;
And the world – humanity – will face no end.
 
Wars will continue to erupt here and there
As an ordeal to test Man’s thirst for Peace.
Poverty, ignorance, and diseases will not cease
For egoism, greed, and cruelty will not care.

                                 *
                               *   *
 
But, anywhere on the globe, in any event,
There always will be conscience, common sense.
The elites still will vow the innocent’s defense,
For people to be safe, prosperous, and content.

We still will have much more progress to make
And many more stars to explore and win.
Having set safe the twenty-first century to begin,
We need self-reliance striving for our own sake.


Thanh Thanh