ĐÁ VÀ NGƯỜI


Đá đè đá,  ngàn năm khắn khít
Người đè người, rục rịch trăm năm
Đá người người đá vô tâm
Đảo điên chỉ một chổ nằm thiên thu.

Đá xuống đường, quê hương mở rộng
Người xuống đường, súng ống lao xao
Đá người người bỏ đi sao?
Đá đau lòng đá, người đau lòng người.

Đá nổi chốn biển khơi còn mẹ
Người nổi trôi thành kẻ lưu vong
Đá người còn có chổ không
Đất trời còn có tấm lòng đại dương.

Đá chết đứng lên cao thành núi
Người chết nằm xuống bụi thời gian
Người trong cát bụi thế gian
Đứng lên cùng núi ngang hàng mấy ai?


Yên Ðông