Đôi Bông Tai Bị Mất Cắp

 

(download)

 

Bình Nguyên Lộc
(Thụy Khanh diễn đọc)