Lạnh Trọn Đêm Mưa

 

(download)

 

nhạc Hùynh Anh
Thụy Khanh trình bày