tiếng hát Nguyễn Linh Chi
giòng nhạc Nguyễn Linh Chi


Nguyễn Linh Chi trong Ðêm nhạc Trần Quảng Nam 2002
Nguyễn Linh Chi điều khiển hợp xướng Tổng Hội Sinh Viên Paris 2000Tiếng Vĩ Cầm Ðêm
[thơ Trường Ðinh & tranh họa Trần Ðại Phước]http://honque.com/linhchi
all rights reserved © 2002-2003 nguyen linh chi


website designed by trường đinh