Ca Khúc Võ Tá Hân
Karaoke Một Cõi Riêng Mang
 
Hòa âm: Quang Đạt
Trình bày: Huân Design

 


01MotCoiRiengMang.jpg (18006 bytes)
02MuaThangTam.jpg (14365 bytes)
03HoustonMotNgayMuaDong.jpg (11263 bytes)
Một Cõi Riêng Mang
Quỳnh Lan
thơ Đình Nguyên
Real Player
wmv
 
Mưa Tháng Tám
Quỳnh Lan
thơ Mỹ Ngọc
Real Player
wmv
 
Houston Một Ngày Mùa Đông - Quang Minh
thơ Phạm Ngọc
Real Player
wmv
 
04DaLatChieuTho.jpg (31063 bytes)
05MuaCaliNhoThanhNoi.jpg (12590 bytes)
06TienNhauVe.jpg (11097 bytes)
Đà Lạt Chiều Thơ
Quỳnh Lan
thơ Trường Đinh
Real Player
wmv
 
Mưa Cali Nhớ Thành Nội - Vân Khánh
thơ Phạm Ngọc
Real Player
wmv
 
Tiễn Nhau Về
Quỳnh Lan
thơ HNTT
Real Player
wmv
 
07NiemMoUoc.jpg (15067 bytes)
08BienVaEm.jpg (13727 bytes)
09TroVe.jpg (14908 bytes)
Niềm Mơ Ước
Quỳnh Lan
thơ Tùy Anh
Real Player
wmv
 
Biển Và Em
Quỳnh Lan
thơ HNTT
Real Player
wmv
 
Trở Về
Quỳnh Lan - Quang Minh
thơ Y Nguyên
Real Player
wmv
 
 
10SaiGonNiemThuongNoiNho.jpg (14290 bytes)
 
 
Sài Gòn Niềm Thương Nỗi Nhớ
Quang Minh
thơ Trần Ngọc
Real Player
wmv
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu không xem được wmv thì bạn phải có Window Media Player, và muốn xem Real Player phải có Real Player installed vào trong computer. Có trở ngại gì xin liên lạc về honque@honque.net
 
(download Windows Media Player: WinXP    Win9xSeMe2000)
(download Real Player)